'Počitniško turistično društvo Crveni vrh' je prostovoljno in nepridobitno združenje lastnikov počitniških hiš in parcel na območju Crvenega vrha (Lavra, Riva in Alberi) - 2. člen statuta.
Člani društva lahko postanejo tudi drugi občani če sprejemejo statut društva in v ta namen podajo pisno pristopno izjavo ne glede na državljanstvo. - del 12. člena statuta.

Društvo ima predvsem nalogo, da v sodelovanju z vaščani in komunalnimi organizacijami skrbi za red, mir in urejenost naselij, za redno preskrbo z vodo in električno energijo, za vzdrževanje cest in poti, katerih so financirali člani društva, za gradnjo društvenih objektov ter razvija turistično in rekreacijsko dejavnost.

Med posebne naloge spada pridobivanje članov in uvajanje v aktivno udejstvovanje pri delu društva, skrb za rekreacijo članov, in za sodelovanje s krajevno skupnostjo, občino in drugimi organi občine, s ciljem, da se izboljšajo razmere v naselju glede komunikacij, ureditve obale, komunalne urejenosti in podobno.
Društvo lahko sklene kolektivno zavarovanje svojih članov pri zavarovalnici in organizira razne skupinske akcije, kot so na primer napeljava telefona, montaža alarminh naprav, namestitev strelovodov in podobno. - 10. člen statuta. To je le nekaj drobcev iz statuta Počitniško turističnega društva Crveni vrh.

Glavni razlogi za članstvo v našem društvu:

  • Le na organiziran način lahko sistematično rešujemo skupne probleme naselja in uresničujemo interese sicer zelo pestre strukture lastnikov nepremičnin na tem področju. Član ima pravico, da kadarkoli sporoči predlog, zahteva obravnavo na telesih društva in izvedbo predloga, če je ta večinsko podprt s strani članov in če ima društvo možnosti in pristojnosti za izvedbo.
  • Vsak član ima preko društva, kot pravne osebe, uradnega predstavnika v pogovorih in dogovorih z lokalnimi oblastmi in podjetji, ki na področju naselij opravljajo komunalne in druge storitve. V praksi med letom zbiramo pobude članov, ki jih v skupnih dokumentih naslavljamo na pristojne službe Mesta Umag in ostale službe, zahtevamo odgovore in uresničitev predlogov.
  • Nenazadnje, saj je bil to eden poglavitnih razlogov za ustanovitev društva, je razlog za včlanitev povečanje varnosti nepremičnin in ljudi na tem področju. Bistven del zagotavljanja varnosti so redni obhodi čuvaja, ki sistematično beleži stanje na terenu, javlja organom pregona morebitne sume dejanj, ki lahko ogrožajo varnost in o vsem redno poroča društvu. Društvo sistematično vodi arhiv dokumentov pridobljenih na obhodih čuvaja in o tem vsaj enkrat letno poroča članom na rednem letnem zboru.

Letna članarina znaša 60 Evrov za lastnike posameznih individualnih počitniških enot in vključuje tudi prispevek za čuvaja. Račun za letno članarino pošiljamo našim članom vsako leto v začetku aprila za tekoče leto in ta velja do roka plačila članarine za prihodnje leto, ali največ do 30. junija prihodnje leto. Kdor se v društvo vključi od začetka aprila tekočega leta do konca marca prihodnjega leta, plača celoten račun za tekoče leto.

Glavni način informiranja članov in širše javnosti je spletna stran društva www.crvenivrh.com. Splošne informacije, informacije, ki so pomembne za varnost in zdravje, pa tudi zanimivosti so dostopne vsem obiskovalcem strani, ostale vsebine, ki pa jih društvo s svojimi delom pridobiva po nalogu in na željo svojih članov pa so praviloma dostopne samo članom društva z osebnim uporabniškim imenom in geslom.